Duobys
Nr.1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 20 Nr. 24 Nr. 25 Nr. 26 Nr. 27 Nr. 28 Nr. 29 Nr. 30 Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr.34 Nr. 35 Nr. 36 Nr. 37 Nr. 38 Nr. 39 Nr. 40 Nr. 41 Nr. 42 Nr. 43 Nr. 44 Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47

Nr.1

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 45a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 2

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 34a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 3

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 36a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 4

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 37a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 5

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 40a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 6

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 43a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 7

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 47a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 8

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 48a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 9

Statusas: Rezervuotas
Sklypo plotas: 49a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 10

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 49a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 11

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 46a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 12

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 45a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 13

Statusas: Parduotas
Sklypo plotas: 40a

Nr. 14

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 46a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 15

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 35a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 16

Statusas: Rezervuotas
Sklypo plotas: 45a
Sklypo kaina: 30 000 eur + PVM

Nr. 17

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 27a
Sklypo kaina: 25 000 eur + PVM

Nr. 18

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 18a
Sklypo kaina: 25 000 eur + PVM

Nr. 19

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 15a
Sklypo kaina: 25 000 eur + PVM

Nr. 20

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 13a
Sklypo kaina: 25 000 eur + PVM

Nr. 24

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 24a
Sklypo kaina: 10 000 eur + PVM

Nr. 25

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 21a
Sklypo kaina: 10 000 eur + PVM

Nr. 26

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 38a
Sklypo kaina: 10 000 eur + PVM

Nr. 27

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 31a
Sklypo kaina: 10 000 eur + PVM

Nr. 28

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 28a
Sklypo kaina: 10 000 eur + PVM

Nr. 29

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 29a
Sklypo kaina: 10 000 eur + PVM

Nr. 30

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 27a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 31

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 27a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 32

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 29a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 33

Statusas: Rezevuotas
Sklypo plotas: 19a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr.34

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 31a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 35

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 21a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 36

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 19a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 37

Statusas: Rezervuotas
Sklypo plotas: 14a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 38

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 12a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 39

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 17a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 40

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 20a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 41

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 21a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 42

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 23a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 43

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 28a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 44

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 18a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 45

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 31a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 46

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: 28a
Sklypo kaina: 13 000 eur + PVM

Nr. 47

Statusas: Laisvas
Sklypo plotas: a
Sklypo kaina: 17 000 eur + PVM